Juridische mededeling

De titularis van dit portal is PASSION LIFE, S.L. met NIF: B54473566, domicilie in Avda. de Las Brisas, 8, in 03189 Orihuela Costa, Alicante, telefoon: 966-764738 en email infovm@trivee.com.

Handelsregister       Boekdeel         Blad         Boek          Bladzijde          Sectie      Nota
   A-120058            3428                                             202

Intellectuele en Industriële eigendom

Het ontwerp van het portal en de broncodes, de logo’s, merken en andere onderscheidingstekens die in het portal verschijnen, zijn eigendom van PASSION LIFE, met NIF: B54473566, domicilie in Avda. de Las Brisas, 8, in 03189 Orihuela Costa, Alicante, telefoon: 966-764738 en email infovm@trivee.com.

Handelsregister       Boekdeel         Blad         Boek          Bladzijde          Sectie      Nota
   A-120058            3428                                             202
en zijn beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten.
Verantwoordelijkheid voor de inhoud
PASSION LIFE, S.L. is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden die toegang verlenen tot het portal. PASSION LIFE, S.L. is ook niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden die mogelijk gelinkt of verbonden worden met dit portal. 
PASSION LIFE, S.L. behoudt zich het recht voor om de website te wijzigen zonder voorafgaande mededeling en dit met het doel van de informatie actueel te houden en hierom de gepubliceerde inhoud of het ontwerp van het portal uit te breiden, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. 
 PASSION LIFE, S.L. is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van de reclame in het portal, noch voor de schade of economische verliezen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot economische, materiële schade of schade aan gegevens als gevolg van het gebruik van deze informatie. 
Reproductie van de inhoud

Het is verboden de in dit portal gepubliceerde informatie volledig of gedeeltelijk te reproduceren. 
Toegepaste wet

In geval van onenigheid of conflict over de interpretatie van de in deze juridische informatie gebruikte termen of over enige andere aangelegenheid in verband met de diensten in onderhavig portal, zal de Spaanse wetgeving van toepassing zijn.