Privacybeleid

PASSION LIFE, S.L. verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid zetten we uiteen hoe wij uw persoonsgegevens vergaren en gebruiken en welke rechten en opties u geboden worden. Raadpleeg ook ons beleid in verband met cookies, waarin het gebruik van cookies en andere volghulpmiddelen op onze website worden uitgelegd. 

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens?
PASSION LIFE, S.L. met N.I.F. B54473566 en maatschappelijke zetel in Avda. de Las Brisas, 8, in 03189, Orihuela Costa, Alicante, telefoonnummer 966-764738 en e-mail: infovm@trivee.com, is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens. Wij garanderen dus uw veiligheid en de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens volgens de bepalingen van DE EUROPESE VERORDENING BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING /EU) 679/2016, evenals elke andere van toepassing zijnde regelgeving.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens? 

In PASSION LIFE, S.L. gebruiken we uw gegevens voor zover dit toegestaan is door de GDPR en door de van kracht zijnde normen. Uw gegevens zullen in elk geval voor uitdrukkelijk bepaalde en wettelijke doeleinden gebruikt worden en ze zullen in geen geval op ongepaste wijze worden aangewend. In concreet worden ze onderworpen aan volgende behandelingen:  

 • Uw verzoeken, vragen of aanvragen beantwoorden. 
 • De contractuele relatie opvolgen en de door de klant verzochte dienstverlening verstrekken. 
 • De telefoons beantwoorden.

Alle nodige administratieve, fiscale en boekhoudkundige formaliteiten vervullen voor het nakomen van onze contractuele verbintenissen en fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. 

 • Onze wettelijke verplichtingen nakomen.
 • Onze diensten en communicatie met u analyseren en verbeteren. 
 • Toezicht houden over het nakomen van ons beleid en de evaluatie ervan.

Informatie sturen en commerciële prospectie organiseren, die u kunt interesseren in verband met de producten of diensten van PASSION LIFE, S.L. langs welk kanaal ook in het geval van uitdrukkelijke toestemming. 

Hoe wordt de behandeling van uw gegevens gelegitimeerd?
We behandelen uw persoonsgegevens altijd volgens de bepalingen in artikel 6 van de GDPR, concreet gezien is de juridische basis voor deze behandeling als volgt: 

 • Artikel 6.1.b) GDPR, de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
 • Artikel 6.1.c) GDPR, de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Artikel 6.1.f) GDPR,  de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PASSION LIFE, S.L. of van een derde, met bepaling van deze gerechtvaardigde belangen. 

De verwerking van gegevens die via “Contact” worden doorgegeven, rust op het beleid en de behandeling van de juridische relatie tussen de gebruiker en PASSION LIFE, S.L., namelijk, bij de behandeling van zijn eigen aanvraag, bij het onderhouden van contact tussen partijen en indien het geval, bij de dienstverlening die de gebruiker mocht gevraagd hebben. 

In de gevallen waarin de legitimering voor het hoofddoel van het gebruik van gegevens op geen van voornoemde juridische gronden steunt, zal aan de betrokkene toestemming worden gevraagd voor de gegevensverwerking. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te verwezenlijken waarvoor ze werden gevraagd en om mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die het resultaat kunnen zijn van dat doel. Nadien zullen de gegevens worden vernietigd volgens de bepalingen van de normen over gegevensbescherming, waardoor de gegevens worden geblokkeerd en enkel ter beschikking staan van rechters en rechtbanken, Ombudsman, Openbaar ministerie of bevoegde openbare instanties tijdens de periode voor de verjaring van de eruit voortvloeiende handelingen en nadat deze periode verlopen is, worden de gegevens volledig vernietigd.

Met wie delen we uw gegevens?
Om de in dit Privacybeleid vermelde doelen te bereiken, moeten we uw persoonsgegevens toegankelijk maken voor derden die ons helpen bij het verstrekken van onze diensten, zoals: 

 • Financiële instellingen.
 • Instellingen voor opsporen en voorkomen van fraude.
 • Consultants
 • Leveranciers van technologische diensten. 
 • Leveranciers en medewerkers van diensten die verband houden met marketing.
 • Openbare diensten.

Derden die ons helpen bij de dienstverlening of die in onze naam handelen. De hiervoor vermelde organisaties / leveranciers zijn verplicht de verstrekte gegevens uitsluitend te gebruiken om de gevraagde dienst te verlenen. 

Welke rechten hebt u?

In het bijzonder en ongeacht de doelstelling of de rechtsgrond krachtens dewelke we uw gegevens behandelen, heeft u volgende rechten: 

 • Recht op inzage: iedereen heeft recht op bevestiging van het feit dat PASSION LIFE, S.L. zijn persoonsgegevens verwerkt. 
 • Recht op correctie: u hebt recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en u kunt vragen dat deze gecorrigeerd worden, indien ze onjuist zouden zijn. 
 • Recht op vergetelheid: wanneer de opgenomen gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden opgevraagd. 
 • Recht op beperking van verwerking: u kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft en dat de gegevens bewaard blijven voor reclamaties of de verdediging ervan. 
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat voor mechanische lectuur en deze over te dragen naar een andere verantwoordelijke. 
 • Recht om toestemming te herroepen: u hebt het recht om elke door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens tegenover ons te herroepen. Wanneer u uw toestemming intrekt, zal dit geen wettelijk gevolg hebben ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens tijdens de periode voor het intrekken van uw toestemming.   

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
PASSION LIFE, S.L. verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en om te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt dit doen zonder enige kost en ons mailen op ons e-mailadres:infovm@trivee.commet eenvoudige vermelding van de reden van uw aanvraag en van het recht dat u wenst uit te oefenen. Hierbij melden wij u dat het wettelijk noodzakelijk is dat u een kopie van uw identiteitskaart of NIE meestuurt. We melden u ook dat wij ons beleid van transparantie doorzetten en daarom vindt u alle rechten op onze Website. U kunt ook uw rechten uitoefenen door een verklaring ten overstaan van de voor controle bevoegde autoriteit, mocht u geen voldoening hebben gevonden bij de uitoefening van uw rechten. 

FG - Functionaris voor gegevensbescherming 
PASSION LIFE, S.L. heeft geen Functionaris voor gegevensbescherming.